Regulamin

 

1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1.1. Operator: Life Style Adrian Drubkowski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, przy ul. Armii Ludowej 4/9.

1.2. Użytkownik: podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź który w jakikolwiek inny sposób uzyskał dostęp do Serwisu SENDYOU.

1.3. Serwis SENDYOU: prowadzony przez Operatora serwis internetowy, utrzymywany w domenie SENDYOU.pl którego Użytkownicy mogą zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.5. Konto: prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisu SENDYOU.

1.6. Usługa: świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika.

1.7. Przewoźnik: podmiot prowadzący zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi działalność, której przedmiot stanowi świadczenie usług miejskich i krajowych w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” oraz usług międzynarodowych (Usługi Przewoźnika) któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczania i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu SENDYOU.

1.8. Regulamin Przewoźnika: całość regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych w Serwisie SENDYOU, określających zasady świadczenia Usług Przewoźnika.

1.9. Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu SENDYOU.

1.10. Adresat: osoba, do której kierowana jest przesyłka w ramach Usługi Przewoźnika.

1.11. Przedpłata: usługa oferowana Użytkownikowi, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie przedpłat w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie Sendyou.

1.12. Konto przedpłaty - przypisane danemu Użytkownikowi konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie Sendyou. Zgromadzone środki nie podlegają wypłacie na konto bankowe lub inną formę wypłaty.

1.13 Zwrot gotówki za niezrealizowane przesyłki wykonywany jest wyłącznie na konto przedpłat do ponownego wykorzystania w serwisie.

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu SENDYOU.

2.2. Z Serwisu SENDYOU mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Dany Przewoźnik może jednak zastrzec w Regulaminie Przewoźnika, że nie będzie świadczyć swoich usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; w takim zakresie użytkownik będący konsumentem powinien powstrzymać się od zamawiania takich Usług Przewoźnika. Za osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny działać osoby upoważnione.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu SENDYOU.

 

3. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA

3.1. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu SENDYOU Użytkownik powinien utworzyć Konto bądź rejestrować się do Serwisu SENDYOU używając loginu i hasła.

3.2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie SENDYOU, w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (rejestracja).

3.3. Utworzenie Konta zostanie potwierdzone przez Operatora. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne jest z zawarciem umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Również skorzystanie z Serwisu SENDYOU poprzez pierwsze zalogowanie do Serwisu SENDYOU przy użyciu loginu i hasła oznacza zawarcie umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.

3.4. Użytkownik może także uzyskać dostęp do Serwisu SENDYOU w ramach innych serwisów internetowych, prowadzonych przez Operatora bądź partnerów Operatora, poprzez które można korzystać z Usługi. Każdorazowe skorzystanie z takiego dostępu i skorzystanie z Usługi będzie rozumiane jako zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.5. Operator może uzależnić utworzenie Konta bądź dostępność wybranych funkcjonalności od weryfikacji prawdziwości danych podanych przy zakładaniu Konta. Weryfikacja danych jest warunkiem dokonywania rozliczeń z Operatorem po wykonaniu Usługi. W celu weryfikacji danych należy przesłać skany:

- w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumentu potwierdzającego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku spółki cywilnej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,

- w przypadku innej działalności (prawnik, lekarz, rolnik) – dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,

- w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej –dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

W uzasadnionych przypadkach Operator może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej.

Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji.

3.6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).

3.7. Operator może odmówić utworzenia Konta dla osoby, która w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia umowy lub umów z Operatorem oraz w przypadku, gdy dane podawane w procesie rejestracji wskazują, że są to informacje nieprawdziwe.

3.8. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu SENDYOU bądź inne treści reklamowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.

3.9. Użytkownik w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.3 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu – z zastrzeżeniem zdania następnego). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi i jest bezskuteczne, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto wykonywanie Usługi za zgodą Użytkownika.

3.10. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w celu utworzenia Konta w każdym przypadku ich zmiany. Zmiana danych nie może polegać na zmianie osoby, dla której zostało utworzone Konto.

 

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

4.1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi.

4.2. Operator zapewnia, że w ramach Serwisu SENDYOU zawiera umowę z Przewoźnikiem na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie Przewoźnika, na podstawie której Użytkownik będzie mógł się domagać od Przewoźnika wykonania Usługi Przewoźnika.

4.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór Przewoźnika ani nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność działalności Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, dokonania stosownych zgłoszeń bądź spełnienia innych warunków formalnych prowadzenia działalności.

4.4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi Przewoźnika Użytkownik zgłasza bezpośrednio Przewoźnikowi, według zasad określonych w Regulaminie Przewoźnika.

4.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań Użytkownika podjętych w związku ze zleceniem wykonania usługi Przewoźnika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

- podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki,

- nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi,

- naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Przewoźnika.

- naruszenie przez Użytkownika Regulaminu.

4.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Adresata, w szczególności za przyjęcie przez niego kierowanej do niego przesyłki czy uiszczenia kwoty za pobraniem.

4.7. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania Usługi ani Usługi Przewoźnika, Zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika.

 

5. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

5.1. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik może zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.

5.2. W celu zlecenia wykonania usługi, Użytkownik:

- loguje się do Serwisu SENDYOU w oparciu o udostępnione mu narzędzia,

- wybiera Przewoźnika, z którego usług zamierza skorzystać oraz zapoznaje się z Regulaminem Przewoźnika,

- wypełnia formularz podając wymagane do wyceny dane,

- wybiera Usługę Przewoźnika, z której chce skorzystać,

- zatwierdza zlecenie Usługi Operatorowi.

Dodatkowo Użytkownik, którego dane nie zostały zweryfikowane, dokonuje wpłaty należności ustalonej na podstawie podanych przez niego informacji.

5.3. Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Przewoźnika.

5.4. W związku ze zleceniem Usługi, Użytkownik powinien postępować zgodnie z Regulaminem Przewoźnika w celu umożliwienia mu wykonania Usługi Przewoźnika.

5.5. Użytkownik odpowiada za wybór Przewoźnika, jak również za prawidłowość przekazanych Przewoźnikowi danych w celu wykonania usługi oraz za podejmowane czynności zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.

5.6. O przyjęciu realizacji usługi Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

5.7. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Serwis SENDYOU zostaje przekazany list przewozowy; Użytkownik korzystając z usługi Przewoźnika zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie tak przekazanym listem przewozowym.

 

6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

6.1. Prowadzenie Konta Użytkownika w serwisie SENDYOU jest bezpłatne.

6.2. Użytkownik zobowiązany jest rozliczyć się z Operatorem z tytułu wykonania Usługi, zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (w tym również co do wynagrodzenia za usługi dodatkowe).

6.3. Z zastrzeżeniem ust. 6.5. i ust. 6.11 Operator będzie dokonywał rozliczeń z Użytkownikiem za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe). Operator wystawiać będzie na Użytkownika fakturę VAT zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, na kwotę w wysokości wynikającej z cennika. W każdym czasie użytkownik może zażądać wystawienia odrębnej faktury dokumentującej konkretną wybraną Usługę lub Usługi.

6.4. Termin płatności faktur wystawionych przez Operatora na Użytkownika wynosi 7 dni od daty wystawienia (dotyczy Użytkowników dokonujących rozliczeń za okresy miesięczne).

6.5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec Użytkowników niezweryfikowanych, Operator może zażądać od Użytkownika dokonania płatności przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie oznaczać, że Usługa nie zostanie przyjęta do realizacji.

6.6. W przypadku, gdy wykonanie usługi Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty (w szczególności w przypadku, o którym mowa w punkcie 5.7.), Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą.

6.7. W przypadku przesyłek za pobraniem, których zasady realizacji określa Regulamin Przewoźnika, niniejszym Użytkownik upoważnia Operatora do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania na rzecz Użytkownika. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od dnia pobrania należności od Adresata, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora jego wierzytelności wobec Użytkownika z kwoty za pobraniem, należnej Użytkownikowi.

6.8. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu SENDYOU prowadzi, jako agent rozliczeniowy, spółka KIP S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, pod numerem 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 7773061579.

6.9. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pomocą którego następuje realizacja płatności i zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego.

6.10. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do KIP S.A. na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

6.11. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia miesięcznego limitu kwotowego dla rozliczeń płatnych po zakończeniu miesiąca. W takim wypadku jeśli kwota należności Użytkownika na rzecz Operatora przekroczy ustalony limit, Operator może zażądać zapłaty tej należności i do czasu dokonania zapłaty przez Użytkownika uzależnić dalsze świadczenie Usług od dokonania zapłaty przed wykonaniem Usługi.

 

7. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu SENDYOU. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis SENDYOU mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu SENDYOU oraz usług Operatora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie SENDYOU.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Life Style Adrian Drubkowski, ul. Armii Ludowej 4/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „reklamacja SENDYOU”.

8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.4. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta lub podany w trakcie logowania.

 

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://sendyou.pl lub pisemnie na adres Operatora. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi Przewoźnika oraz definitywnego rozliczenia wykonania Usługi (w tym dokonania zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur).

9.2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Operatora powyżej 30 dni, Operator może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta lub Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w regulaminie.

10.2. Regulamin dostępny jest w Serwisie SENDYOU. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.

10.3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu SENDYOU. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu SENDYOU i zawiadomienia Użytkownika. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem na zasadach przewidzianych w punkcie 9.1. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.

10.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Life Style Adrian Drubkowski z siedzibą w Gorzów Wlkp. Armii Ludowej 4/9
2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych (ABI/IOD) w firmie Life Style jest Adrian Drubkowski (e-mail: iod@sendyou.pl)
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy Life Style
5. Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT do obsługi klienta. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (m.in. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji danej
umowy/zamówienia oraz przez czas, w jakim mozliwe jest dochodzenie roszczeń w zwiazku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.
10. Dodatkowo, dane moga być przez przechowywane przez Life Style dla celów zapobiegania
naduzyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiazywania umowy lub zdarzenia powodujacego konieczność takiego przetwarzania.
11. Jednocześnie, w celu rozliczalności Life Style bedzie przechowywać dane przez okres, w którym
firma zobowiazana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierajacych dla udokumentowania pełnienia wymagań prawnych, w tym umozliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
12. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD iod@sendyou.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy uzna Pana/Pani,
iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
14. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy lub zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych będzie skutkowało brakiem ich realizacji.
15. Pana/Pani dane będą przetwarzane elektronicznie oraz papierowo. Zasady opisane w niniejszym piśmie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.
Informacje zawarte w niniejszym piśmie dotyczą przetwarzania przez firmę Life Style Adrian Drubkowski z siadzibą w Gorzowie Wlkp. danych osobowych klientów w związku z zawieranymi umowami lub zamówieniami. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Serwisu SENDYOU.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Operator. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora Usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu SENDYOU), a także związanych ze świadczeniem usług przez Operatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Operator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.

5. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników i Adresatów przez Operatora w ramach Serwisu SENDYOU usług.

6. Dane osobowe Nadawców i Adresatów, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu SENDYOU są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Nadawców w procesie zlecania Usługi. Lista Przewoźników wraz z ich pełnymi danymi stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu SENDYOU. Przekazanie danych osobowych następuje:

a) na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,

b) niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,

c) w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Nadawcę do Adresata, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem a Nadawcą i Adresatem.

7. Dane osobowe Użytkowników i Adresatów są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 

REGULAMINY PRZEWOŹNIKÓW

Warunki wykonywania usług krajowych DPD

Warunki wykonywania usług międzynarodowych DPD

Warunki wykonywania usług krajowych K-ex

Warunki wykonywania usług międzynarodowych GLS

Warunki wykonywania usług krajowych DHL

Warunki wykonywania usług krajowych Fedex

Warunki wykonywania usług krajowych Inpost

 

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x